Algemene huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden

 

Wanneer u een boeking maakt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande algemene huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom even door te nemen wanneer u wil boeken.

Definities:

1.    Huurder: de klant die een chalet huurt.

2.    Verhuurder: Domaine du Printemps.

De algemene voorwaarden gelden voor alle chalets op Domaine du Printemps. Ze vormen een essentieel element van het terbeschikkingstellingscontract; bijgevolg kan er alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien Domaine du Printemps er voorafgaandelijk en schriftelijk mee ingestemd heeft.

Indien de klant wenst af te wijken van de algemene voorwaarden van Domaine du Printemps, moet hij dit uitdrukkelijk voorafgaandelijk aanvragen op het moment van de boeking. In dit geval blijven deze algemene voorwaarden niettemin op aanvullende wijze van toepassing.

1.    Boeken en betalen

2.    Annuleren

3.    Verplichtingen van de huurder

4.    Verplichtingen van de verhuurder

5.    Maximaal aantal personen

6.    Verblijf huisdieren

7.    Uur van aankomst en vertrek

8.    Bedlinnen

9.    Huisvuil sorteren

10. Het einde van het verblijf – schoonmaak

11. Waarborg

1.   Boeken en betalen

1.    U kunt telefonisch of via internet boeken. Indien u telefonisch boekt, wordt de administratieve afhandeling eveneens via e-mail afgehandeld.

2.    Boekingen zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingsopdracht worden de algemene boekingsvoorwaarden van kracht. De huurder dient de boekingsstappen en de huurvoorwaarden na te volgen.

3.   Boekingsopdracht en betalingen:

1.    Iedere boekingsvraag wordt door Domaine du Printemps beantwoordt door middel van een prijsopgave per e-mail. Na akkoord van de huurder wordt er, afhankelijk van het tijdstip van de boeking, ofwel een aanbetaling/voorschot gevraagd, ofwel de betaling van de volledige som inclusief waarborg.

2.    Binnen 5 dagen na akkoord met de prijsofferte dient een aanbetaling/voorschot van 30% van de huursom te worden betaald aan Domaine du Printemps.

3.    De samenstelling van het totale bedrag bevat de huurkost, boekingskost, energiekosten, schoonmaakkosten, verblijfstaks, waarborg en eventuele extra kosten voor huisdieren en/of bedlinnen.

4.    Het restant van de totaalsom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

5.    Als de boeking minder dan 6 weken voor de aanvangsdatum van het verblijf gebeurde, dan betaalt men het volledige bedrag inclusief waarborg binnen 5 dagen na het akkoord met de prijsofferte.

6.    Bij niet-tijdige betaling is Domaine du Printemps gerechtigd de boeking te annuleren.

2.   Annuleren

1.    De huurder kan elke boeking annuleren zonder kosten binnen 5 dagen gerekend vanaf de boekingsdatum (alleen wanneer de reserveringsdatum meer dan 42 dagen voor de verblijfsdatum ligt).

2.    Annuleringen dienen per e-mail aan Domaine du Printemps te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zendt Domaine du Printemps een annuleringsbevestiging per e-mail.

3.    Bij annulering voor de 42ste dag (6 weken) voor aanvang van uw verblijfsdatum wordt het betaalde voorschot gebruikt voor de annuleringskosten.

4.    Bij annulering vanaf 42ste dag (6 weken) tot de 28ste dag (4 weken) voor aanvang van uw verblijfsdatum bedragen de annuleringskosten 60% van de huursom.

5.    Bij annulering tussen de 28ste dag (4 weken) en het begin van uw verblijf of later bedragen de annuleringskosten 100% van het totaalbedrag van het verblijf. De waarborg, indien betaald, wordt teruggestort.

6. De huurder wordt aangeraden een annulatieverzekering af te sluiten om de boekingskosten te kunnen recupereren in geval van annulatie.

3.   Verplichtingen van de huurder

1.    Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

2.    De bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

3.    Om misverstandjes te voorkomen, meldt de huurder bij aankomst zo snel mogelijk eventuele vastgestelde schade aan Domaine du Printemps, zodat deze de gelegenheid heeft dit zelf vast te stellen.

4.    Gelieve ook de door jezelf veroorzaakte schade bij vertrek te melden aan Domaine du Printemps. 

5.    Het is totaal verboden te roken in de chalets.

6.    Het is totaal verboden kaarsen en/of toortsen te branden in de chalets en op het zonneterras. Er is een totaalverbod op enige vorm van vuurwerk en aanverwante producten.

7.    Het is verboden de vakantiehuizen te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren, dit om de kwaliteit van de woning te waarborgen.

8.    Het is mogelijk een kampvuur te maken in de daarvoor voorziene vuurschaal in de tuin. Het is verboden ergens anders vuur de maken, behalve voor een BBQ. De BBQ mag niet op het zonneterras gezet worden. De BBQ wordt niet gebruikt om hout in te branden.

9.    De huurder verplaatst geen meubels zoals bedden, bankstellen, kasten, enz.

1.    Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, deze zaken leiden dikwijls tot beschadiging van muren en meubelen.

2.    Het is ook niet vanzelfsprekend dat Domaine du Printemps deze weer op hun plaats gaat zetten.

10. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. In België is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22.00 uur verbiedt.

11. Aansprakelijkheidsverzekering

1.    De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals door een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering) wordt voorzien.

2.    De woning heeft een eigen brandverzekering op naam van de verhuurder. Maar de huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn verzekeringsagent voor de polis burgerlijke aansprakelijkheid te verwittigen dat men in een vakantiewoning verblijft. Dit voor het geval dat de brand veroorzaakt is door de huurder zelf. Indien dit zo mocht zijn dan kan de verzekering van de woning de huurder aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid wordt door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt of door zijn eigen brandverzekering.

4.   Verplichtingen van de verhuurder

1.    Faciliteiten:

1.    Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico (tuin, rivier, kinderspeeltuig, vuurschaal, BBQ).

2.    Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn.

2.    Domaine du Printemps garandeert dat de woning overeenstemt met de beschrijving en dat ze geschikt is voor het daarin vermelde maximum aantal personen.

3.    Domaine du Printemps garandeert bovendien de goede staat van onderhoud, zuiverheid en werking, alsook de geschiktheid van de woning en van de inhoud ervan.

4.    Indien de huurder een tekort of een defect vaststelt en dit gemeld wordt aan Domaine du Printemps, zal deze hierop reageren en deze in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk oplossen.

5.    De verhuurder kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor:

1.    Verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurder tijdens zijn verblijf in de vakantiewoning.

2.    Geluidsoverlast of andere ongemakken die het gevolg zijn van wegenwerken of bouwactiviteiten in de buurt van de vakantiewoning.

3.    Voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen enz.

5.   Maximaal aantal personen

1.    Elke chalet is voorzien voor een bewoning van maximum 4 personen (kinderen en baby’s, ongeacht de leeftijd, worden als personen gerekend). Dit aantal kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.

2.    Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Waals gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.

3.    Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, volgt onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden afgehouden van de waarborg.

6.   Verblijf huisdieren

1.    Huisdieren mogen slechts worden meegebracht na voorafgaande toestemming en tegen betaling.

2.    De gasten laten het huisdier niet alleen in de vakantiewoning, behalve als het op dat moment in een bench kan blijven; dit om te voorkomen dat het achtergelaten dier in een voor hem vreemde omgeving door schrik zou worden overvallen waarbij de kans bestaat dat het interieur beschadigd wordt.

3.    Men zorgt zelf voor slaap- en voedermateriaal.

4.    De huisdieren maken geen gebruik van de bedden, zetels of douche van de vakantiewoning. Er wordt gevraagd een beschermhoes te voorzien voor de zetel.

5.    De dieren mogen niet in de slaapkamers op de verdieping, maar blijven enkel op het gelijkvloers.

6.    Gelieve de hond te laten opdrogen of af te drogen na een wandeling of een zwempartij, voor hij de woning in komt.

7.    De gasten verlaten het vakantiehuis na het opruimen van de hondenharen. Er staat een stofzuiger ter beschikking.

8.    De hond dient uitgelaten te worden buiten het terrein. Er zijn mogelijkheden aan de overkant van de straat. Op het terrein van Domaine du Printemps mag de hond enkel aangelijnd rondlopen. Gebeurt er toch een ‘ongelukje’ op het terrein, dan dit onmiddellijk opgeruimd te worden. Hondenpoepzakjes mogen gedeponeerd worden in de daarvoor voorziene container (zie huisreglement).

9.    Mocht men deze regels niet respecteren dan kan men aanspraak maken op de huurwaarborg.

10. Indien de huisdieren schade aan de woning of tuin veroorzaken, wordt dit verrekend met de waarborg.

7.   Uur van aankomst en vertrek

1.    De huurder respecteert de aankomst- en vertrekuren. Het is de bedoeling dat u in een nette vakantiewoning aankomt en verblijft. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor de schoonmaak tussen het vertrek van de vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.

2.    Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16:00 u op de dag van aankomst.

3.    Vertrekuur:

1.    Alle boekingen: tot 10:00 uur ten laatste

2.    In geval van een weekendboeking (vrijdag tot zondag): 18:00 uur.

3. Eventuele uitzonderingen op bovenstaande worden vooraf overeengekomen.

8.   Bedlinnen

1.    Bedlinnen dient meegebracht te worden door de huurder. Onder bedlinnen verstaat men: hoeslaken voor de matras, hoeslaken voor het dekbed, kussensloop

2.    Bedlinnen kan ook gehuurd worden aan 10 EUR/persoon.

3.    Mocht u bedden zonder lakens beslapen, dan zal Domaine du Printemps u de reinigingskosten voor het beddengoed in rekening brengen. Bij het gebruik van slaapzakken dient men ook een onderlaken en kussensloop te gebruiken. De dekbedden dienen dan netjes opgeborgen en niet gebruikt te worden.

9.   Het einde van het verblijf – Vertrek

1.    Einde van het verblijf

1.    Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes en opgeruimd  te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in:

1.    de woning opruimen,

2.    alles terug op zijn plaats,

3.    prullenmandjes en vuilnisbakken leegmaken, Vuilzakken naar de hiervoor bestemde plaats brengen (zie huisreglement).

4.    aanrecht opruimen,

5.    alle vaat afwassen, afdrogen en de propere vaat in de kast zetten. 

6. koelkast leegmaken

7. gehuurd bedlinnen terugbrengen 

8.    Ook de tuin opgeruimd achterlaten, met alles weer op zijn oorspronkelijke plaats van aankomst.

9.    Indien de woning en/of tuin in een zodanige staat verkeert dat men niet voldoende heeft met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de verhuurder het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 EUR/uur.

10. Bij verhuur aan groepen: zorg ervoor de de huisraad teruggezet wordt in de chalet waar het vandaag komt. Indien dit niet gebeurt, zullen er extra kosten worden aangerekend.

2.    Verlaten van de woning

1.    De huurder sluit bij vertrek de ramen en deuren, en zet de verwarming lager (10°C).

10.       Huisvuil sorteren

1.    Bij aankomst zit er een witte afvalzak in de vuilnisbak. Wanneer deze vol is, kan deze netjes afgesloten in de daarvoor bestemde container gedeponeerd worden. Een nieuwe zak kan bij Domaine du Printemps aangekocht worden voor 2 EUR/stuk. Deze kunnen ook voor dezelfde prijs per stuk aangekocht worden in de Proxy Delhaize in Bohan.

2.    U krijgt ook een blauwe PMD-zak voor plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (blikjes, metalen deksels en doppen, aluminium schaaltjes en bakjes) en drankkartons. De volle zak kan eveneens bij de kleine afvalcontainers gezet worden. Een nieuwe PMD-zak kan bij ons verkregen worden voor 0.20 EUR/stuk.

3.    Papier en karton mag apart gehouden worden in de grijze plastieken mand en bij einde van het verblijf in de gele container gedeponeerd worden.

4.    De huurder brengt zelf het glasafval naar de glascontainer in het dorp. 

5.    Indien, het glas niet is weggebracht of het de witte en/of afvalzak niet werden weggebracht naar de daarvoor bestemde plaats (zie huisreglement), wordt de huurder een boete opgelegd van 20 tot 50 euro.

11.       Waarborg

1.    De waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

2.    Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij Domaine du Printemps.

3.    De huurder is aansprakelijk voor veroorzaakte schade door hemzelf/haarzelf, zijn reisgezelschap, de eventuele bezoekers of door huisdieren, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van Domaine du Printemps.

4.    De controle van de de vakantiewoning gebeurt bij de schoonmaak omdat men dan pas alles grondig heeft kunnen controleren. Het is dus bij het poetsen dat men schade of breuk kan vaststellen. Het kan gebeuren dat de vakantiewoning in een dergelijke staat verkeert dat men extra schoonmaakuren moet aanrekenen. Opgelet: de woning moet gestofzuigd en opgeruimd zijn, vuilnis gesorteerd en vuilnisbakken geleegd. Zie Het einde van het verblijf – schoonmaak

5.    Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste twee weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen.

6.    Domaine du Printemps wenst geen misbruik maken van de waarborg. Maar men kan wel heel kritisch worden wanneer men ondervindt dat er geen respect was voor de woning en/of men ongelukken verzwegen heeft.

7.    Indien men wat breekt, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan Domaine du Printemps, zodat er voor vervanging kan gezorgd kan worden.